Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o.

Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and software, s.r.o. (dále označována jako prodávající) a jejími zákazníky (dále označeni jako kupující).
Tyto VOP jsou nedílnou součástí každého obchodního závazkového vztahu a jsou volně dostupné na internetu: úvodní strana - www.semaco.cz. Kupující svým podpisem pod textem VOP nebo na jiném dokumentu zakládajícím ve smyslu VOP smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (zasláním objednávky včetně) potvrzuje, že je s těmito VOP srozuměn a v celém rozsahu je akceptuje. Dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi prodávající a kupujícím podléhají ustanovením VOP a kupní smlouvy. Pokud zde není stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah podle povahy věci příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
Smluvní strany mohou jednotlivá ustanovení VOP změnit nebo vyloučit pouze písemným ujednáním ve smlouvě. Písemná odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.
Právní vztahy mezi prodávající a kupujícím jinde neupravené se řídí právním řádem České republiky.

I. Smluvní vztah

Předmětem smluvního vztahu mezi prodávající na straně jedné a kupujícím na straně druhé, jsou dodávky zboží, uvedené v katalogu a cenících společnosti SEMACO tools and software, s.r.o., či v jiném nabídkovém materiálu této společnosti.

II. Cena zboží

Cena zboží vychází z nabídky prodávající a je sjednána kupní smlouvou. Dojde-li po doručení objednávky prodávající ke změně podmínek, např. kupní ceny, dodací lhůty, apod., informuje neprodleně prodávající o těchto skutečnostech kupujícího, a smluvní strany nově dohodnou podmínky, za kterých bude kupní smlouva uzavřena. Pro upřesnění ceny zboží může kupující požadovat po prodávající konkrétní cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak. Všechny ceny v katalozích a cenících jsou uvedeny v českých korunách (CZK) nebo Eurech (EUR) bez sazby daně z přidané hodnoty (DPH)
Má-li kupující uzavřenou s prodávajícím rámcovou kupní smlouvu, jsou platné po celou dobu jejího trvání obchodní podmínky, sjednané takovou smlouvou.

III. Způsob objednávání

Písemné objednávky mohou být prodávající doručeny jakýmkoliv způsobem (poštou, faxem, e-mailem). Telefonická nebo ústní objednávka je prodávající akceptována pouze výjimečných případech za podmínky následné písemné objednávky, doručené prodávající ve lhůtě tří dnů. Pokud kupující telefonickou nebo ústní objednávku ve výše uvedené lhůtě ve stejném znění písemně nedoplní, nebude k takto učiněné objednávce prodávající přihlížet, nebude-li mezi smluvními stranami s přihlédnutím k obchodním zvyklostem ujednáno jinak (viz. odstavec IV).
Objednávka musí obsahovat plné označení kupujícího shodné s výpisem z obchodního rejstříku resp. živnostenského listu, dále přesnou adresu místa dodání včetně uvedení kontaktní osoby, oprávněné převzít dodávku, přesné označení předmětu objednaného zboží, množství, jakost, provedení, obal a další dodací podmínky a termín dodání.

IV. Kupní smlouva, potvrzení objednávky a dodací podmínky

Závazkový vztah vzniká uzavřením kupní smlouvy.
Prodávající předloží na základě objednávky kupujícího návrh kupní smlouvy nebo odešle kupujícímu potvrzení objednávky.
Kupní smlouva je uzavřena podpisem písemného znění kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
Obě strany považují kupní smlouvu též za uzavřenou písemným potvrzením objednávky kupujícího ze strany prodávající, ve které bude na základě objednávky a platného ceníku uvedena přesná specifikace zboží, místa dodání, termínu plnění a kupní ceny.
Pokud kupující písemně neodmítne do 2 pracovních dnů uzavření kupní smlouvy dle podmínek, uvedených
v potvrzení objednávky, je kupní smlouva uzavřena. Písemné námitky kupujícího jsou považovány za změnu podléhající novému přijetí, které bude prodávající potvrzeno písemně.
Kupní smlouva vznikne i v případě konkludentního jednání smluvních stran, kdy prodávající na základě objednávky kupujícího zboží dodala a kupující je bez výhrad převzal.
Dodací podmínky, jejich výklad, přechod rizik, atd. se řídí pravidly CPT INCOTERMS 2010. Prodávající může dodat zboží i před určenou dodací lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek.
Prodávající může přizpůsobit v potvrzení objednávky či v kupní smlouvě množství objednaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na kilogramy, na celé balíky, apod.). Má se za to, že takto provedená úprava množství se pohybuje do +/- 5% z celkového množství na položku, v ostatních případech si odlišné množství obě strany odsouhlasí. Tolerance množství dodaného zboží oproti množství potvrzenému činí +/- 5%.

V. Rušení objednávek kupních smluv

Potvrzené objednávky a uzavřené smlouvy lze rušit jen písemnou dohodou smluvních stran. Bude-li zrušena smlouva z důvodů na straně kupujícího, je prodávající strana oprávněna účtovat kupujícímu stornopoplatek až do výše 50% ceny předmětu dodávky a kupující je povinen tento stornopoplatek prodávající zaplatit. Zaplacením stornopoplatku není dotčen případný nárok na náhradu škody. Storno poplatek je splatný do 3 dnů od doručení jeho vyúčtování kupujícímu.

VI. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

Podkladem pro zaplacení dodaného zboží je faktura, která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Prodávající strana je oprávněna fakturovat smluvené zboží po jeho dodání nebo po jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
Daňový doklad musí obsahovat:
- číslo objednávky kupujícího
- IČO a DIČ prodávající a kupujícího
- bankovní spojení prodávající
Splatnost faktury je stanovena v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky a na faktuře samotné. Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, je lhůta splatnosti vystavených daňových dokladů 30 dní od jejich vystavení. Prodávající může v konkrétním případě stanovit svým rozhodnutím kratší splatnost, zejména u nových zákazníků. Dojde-li k takovému rozhodnutí, uvede prodávající kratší splatnost v daňovém dokladu. Prodávající má dále právo vyhradit si dodání zboží pouze na základě předplatby, zálohy či dobírky.
Řádnou úhradou kupní ceny se rozumí úplné připsání fakturované částky na účet prodávající.
Kupující může daňový doklad do data splatnosti vrátit prodávající, obsahuje-li :
- nesprávné údaje
- nesprávné náležitosti
- chybí-li v daňovém dokladu některá z výše předepsaných náležitostí.
Lhůta splatnosti začíná běžet až od doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu. Plní-li kupující více závazků, platí ustanovení § 1933 občanského zákoníku. Nebude-li cena podle faktury zaplacena řádně a včas, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. Prodávající strana je oprávněna požadovat od kupujícího dle svého uvážení platbu předem. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, nebo okamžikem, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím - dodávkou a kupující poruší smlouvu tím, že je nepřevezme. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nezaplacení zboží odebrat zpět. Prodávající strana je oprávněna do doby přechodu vlastnictví odebrat zboží v dražbě či v moci kupujícího, za tímto účelem je oprávněna ke vstupu na pozemek či do budovy, kde se zboží nachází.

VII. Dodací podmínky

Náklady spojené s dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu dodacích podmínek.
Náklady spojené s dodáním zboží zahrnují poštovné a balné v celkové výši 6,50 EUR.
Ve výjimečných případech musíme účtovat vyšší poplatek (zaslání přímo od dodavatele; dobírka; služba EMS nebo zaslání nadměrných zásilek – Cargo.). Ten je odpovídajícím způsobem vykázán. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo v několika etapách, účtujeme podíl na nákladech na zaslání samozřejmě jen jednou. Kupující se zavazuje takto stanovené náklady spojené s dodáním zboží prodávající uhradit.
Za nepoškození a včasné doručení zboží ručí příslušný dopravce. Prodávající strana je povinna zboží zabalit, zajistit a ošetřit pro přepravu způsobem obvyklým u požadovaného zboží. Prodávající předá spolu se zbožím všechny doklady a dokumentaci nutnou k převzetí a řádnému užívání zboží, odpovídající jeho charakteru a účelu, předepsané objednávkou kupujícího případně zákonným nařízením. Podkladem o převzetí zboží je podpis oprávněné osoby kupujícího na průvodním dokladu, nebo potvrzení přepravce. V případě doručení poškozené zásilky je nutné takovou zásilku přebrat od dopravce s výhradami a zdokumentovat, nejlépe vyfotografovat ještě před otevřením zásilky a posléze překontrolovat, zda nedošlo také k poškození přepravovaného zboží. Tato fotodokumentace musí být co nejdříve odeslána prodávajícímu k vyřízení případné reklamace.

VIII. Odpovědnost za vady

Kupující reklamuje pouze vlastnosti zboží garantované kupní smlouvou nebo potvrzené objednávkou, jakostní nebo rozměrovou normou, případně těmito obchodními podmínkami v době dodávky. Za důvod k reklamaci strany nepovažují, zjistí-li kupující, že zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo kupujícím pořízeno.
Reklamace zjevných a skrytých vad budou posuzovány za účasti odpovědného pracovníka prodávající i kupující. Pokud tito nedojdou ke shodě ohledně oprávněnosti reklamace, dohodnou se na provedení posudku reklamovaného zboží třetí osobou, zpravidla akreditovanou zkušebnou. Zkoušky se provádějí na vzorcích, u kterých je prokazatelné, že jsou z reklamované dodávky, tato skutečnost rovněž vyplývá z pořízeného zkušebního protokolu.
Vadné zboží bude vráceno prodávající na sjednané místo, nezávisle na dodávce náhradního zboží, či zaplacení kupní ceny. Je-li plněno náhradním zbožím, plyne od dodání tohoto náhradního zboží nová záruční lhůta. Uplatnění reklamace neopravňuje kupujícího k neuhrazení kupní ceny za dodané zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX. Smluvní pokuty

V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněna požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Požadavek na úhradu této smluvní pokuty je prodávající povinna uplatnit písemně se splatností 14 dní. Kupující se zavazuje oprávněně vyúčtovanou smluvní pokutu prodávající uhradit. Nárok na náhradu škody způsobené prodávající porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen. Prodávající je oprávněna požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty v plném rozsahu.

X. Vyšší moc

Smluvní strany neodpovídají za prodlení při plnění svého závazku v případě, že nesplnění je způsobeno přímým působením vyšší moci. Pojmem vyšší moc se rozumí působení objektivně nepředvídatelných a objektivně neodvratitelných událostí (jako jsou válka, přírodní pohromy, záplavy, zemětřesení apod.) vyskytnuvší se po uzavření kupní smlouvy, které jsou mimo možnosti zvládnutí účastníků, nebo proti kterým nemohou účastníci přijmout dostatečná opatření.

Takové prodlení nepůsobí porušení smlouvy a lhůta splnění závazku se přiměřeně prodlouží o dobu, kdy je plnění znemožněno. Účastníci obnoví plnění svých smluvních povinností ihned, jakmile pominou vlivy či příčiny vyšší moci.
Trvá-li prodlení více než tři měsíce, je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy a to v rozsahu množství zboží dosud kupujícímu nedodaného. Nedostatek pracovních sil, materiálu, surovin a stávky se jako vyšší moc neuznávají.
Účastník, který se odvolává na vyšší moc, je povinen bezodkladně informovat druhého účastníka o její existenci, dokladovat její vliv na plnění příslušného ujednání podmínek a učinit veškerá dostupná opatření k minimalizaci důsledků těchto událostí.

XI. Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky kupujícího i všechny s tím související obchodní a technické podrobnosti prodávající považuje za obchodní tajemství. Prodávající i kupující jsou povinni oznámit druhé smluvní straně jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřených kupních smluv. Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek či smlouvy je účinná jako samostatná doložka. V případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti. Kupující uskutečněním objednávky zboží potvrzuje, že byl seznámen s VOP prodávající. Kupující okamžikem objednání zboží a uzavřením kupní smlouvy akceptuje VOP a práva a povinnosti z nich vyplývající. Jakékoliv další, v objednávce neuvedené požadavky kupujícího, které nejsou v souladu s VOP, musí být mezi stranami písemně dohodnuty, jinak k nim nelze přihlédnout.

Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich vydání.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. nabývají účinnosti dnem 1. února 2014.

V Jeseníku dne 31.1.2014 SEMACO tools and software, s.r.o. Petr Czorny jednatel společnosti

Loading...